Algemene Voorwaarden BOBLeek

 

Art. 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst en offerte tussen BOBLeek en de Opdrachtgever.

1.2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.

1.4 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd

mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. BOBLeek en de Opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 

Art. 2 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de onderstaande termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2.1 Algemene voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden;

2.2 Gebruiker: BOBLeek gevestigd te Leek en ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer: 60310081;

2.3 Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon en/of rechtspersoon, die met Gebruiker onderhandelt over de totstandkoming van een overeenkomst en/of met Gebruiker een overeenkomst aangaat. Opdrachtgever en Gebruiker worden in het hiernavolgende ook wel tezamen aangeduid met: “Partijen”;

2.4 Chauffeur: iedere natuurlijke persoon, die als zodanig bij Gebruiker staat ingeschreven dan wel een door Gebruiker ingeschakelde derde die ten behoeve van Gebruiker (Chauffeurs)-werkzaamheden verricht of gaat verrichten ter uitvoering van de overeenkomst tussen Gebruiker en Opdrachtgever;

2.5 Opdracht: de overeenkomst tussen Gebruiker en Opdrachtgever op grond waarvan Gebruiker in de vraag van Opdrachtgever naar een chauffeursdienst voorziet door (en in zoverre telkens) (een) chauffeursdienst(en) aan de klant aan te bieden daaronder mede begrepen de overeenkomst die wordt voortgezet ten aanzien van een vervangende chauffeursdienst;

2.6 Chauffeur tijd: de tijd die een chauffeur rijdend in de auto van de Opdrachtgever doorbrengt;

2.7 Wachttijd: de tijd die een chauffeur wachtend ten behoeve van de Opdrachtgever doorbrengt;

2.8 Reistijd: de tijd die een chauffeur reizend van en/of naar het overeengekomen adres doorbrengt.

2.9 Tarief: het tarief dat wij aan de Opdrachtgever voor onze diensten in rekening brengen, per rit, per kilometer, per uur of zoals overeengekomen en eventueel nadien aangepast conform opdracht, wijzigingen en voorwaarden;

2.11 Totaaltarief: een bij afzonderlijke overeenkomst overeengekomen totaalbedrag dat BOBLeek aan Opdrachtgever in rekening brengt voor al zijn diensten die verbonden zijn aan een bepaalde opdracht, behoudens nadien aangepast conform opdracht en voorwaarden;

2.12 Voertuig: Het automobielvoertuig van de Opdrachtgever, tenzij er sprake is van de Chauffeurdienst “auto met chauffeur” dan wel uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Art. 3 Totstandkoming overeenkomst

3.1 Al onze aanbiedingen zijn steeds geheel vrijblijvend en gelden als een geheel.

3.2 Gebruiker kan onverwijld na de aanvaarding onze aanbieding herroepen ook al bevat de aanbieding een termijn voor aanvaarding en geschiedt aanvaarding binnen deze termijn. Deze mogelijkheid heeft Gebruiker in ieder geval binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.

3.3 Een overeenkomst geldt in ieder geval als te zijn tot stand gekomen indien deze door Gebruiker per e-mail dan wel telefonisch is bevestigd.

3.4 De inhoud van onze prijslijsten, drukwerken, brochures en dergelijke zijn zo nauwkeurig mogelijk maar binden ons niet, tenzij in de overeenkomst daarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen.

 

Art. 4 Toewijzing chauffeur

Gebruiker is geheel vrij in de keuze van de chauffeur die voor de opdracht zal worden ingezet. Opdrachtgever kan een voorkeur uitspreken die waar mogelijk wordt gehonoreerd, maar Gebruiker is niet gehouden hier navolging aan te geven.

 

Art. 5 Offertes

Offertes van BOBLeek verplichten tot niets, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Een reserveringsbevestiging geldt als aanvaarding van de overeenkomst tussen partijen en kan derhalve niet als offerte worden beschouwd.

 

Art. 6 Duur van de opdracht

6.1 De opdracht kan worden aangegaan voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd.

6.2 De opdracht voor bepaalde tijd wordt aangegaan: of ad hoc, of voor een vastgestelde tijd, óf voor een bepaalbare periode; dat wil zeggen voor een periode die eindigt, doordat zich een objectief bepaalbare gebeurtenis voordoet (een gebeurtenis die intreedt onafhankelijk van de wil van partijen), óf voor een bepaalbare periode, die een vastgestelde tijd niet overschrijdt.

6.3 Bij de vastlegging van een bepaalbare periode, als bedoeld in lid 2 kunnen meerdere gebeurtenissen worden omschreven, met dien verstande dat door het intreden van elke afzonderlijke gebeurtenis de opdracht eindigt.

 

Art. 7 Uitvoering van de werkzaamheden

7.1 De uitvoering van de werkzaamheden vangt aan op het moment dat de chauffeur zich meldt bij Opdrachtgever.

7.2 Het aanvangstijdstip is gelijk aan het tijdstip dat vermeldt staat in de reserveringsbevestiging. Indien Gebruiker niet tijdig op het afgesproken tijdstip aanwezig kan zijn, dan zal hij Opdrachtgever hier onmiddellijk dan wel uiterlijk 15 minuten voor aanvang over informeren en een indicatie afgeven over het nieuwe aanvangstijdstip.

7.3 Het tijdvak waarbinnen c.q. het tijdstip waarop de overeengekomen werkzaamheden zullen worden verricht, is vastgesteld in de verwachting dat de omstandigheden waaronder zulks behoort plaats te vinden na de aanvaarding van de opdracht niet zullen wijzigen. Indien de omstandigheden na aanvaarding van de opdracht wijzigen, meldt Gebruiker dit tijdig aan Opdrachtgever en is Gebruiker gerechtigd om de tarieven aan te passen, de overeenkomst te wijzigen, de wijziging te weigeren c.q. de overeenkomst te ontbinden. Gebruiker meldt zulks per ommegaande.

7.4 Termijnen voor het verrichten van de werkzaamheden worden slechts bij benadering opgegeven. Opgegeven termijnen binden de Gebruiker niet, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Art. 8 Betaling

8.1 Opdrachtgever zal aan de gebruiker bij aankomst op de eindlocatie het totaaltarief contant voldoen aan de chauffeur of per pin

8.2 In afwijking van lid 1 kan de zakelijke opdrachtgever – na expliciete schriftelijke goedkeuring door Gebruiker − op factuurbasis betalen, waarbij een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum geldt.

8.3 Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

8.4 Gebruiker heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

8.5 De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Gebruiker verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten. (afdeling 6.1.7. BW).

8.6 Indien de Opdrachtgever in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. Het verzuim van de Opdrachtgever die een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (particuliere opdrachtgever), treedt in nadat hij is aangemaand tot betaling binnen veertien dagen na de dag van aanmaning en betaling uitblijft. In de aanmaning wordt eveneens aangegeven wat de gevolgen van het uitblijven van betaling zijn. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Gebruiker echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren en de Opdrachtgever geen natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (zakelijke opdrachtgever), komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 

Art. 9 Einde/ontbinding/opschorting van de opdracht

9.1 De opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de vastgestelde tijd of doordat zich een gebeurtenis voordoet, als bedoeld in artikel 6 lid 2 en 3.

9.2 Elke opdracht (voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd) kan worden beëindigd door opzegging, indien (tussentijdse) opzegging is toegestaan. Dit laat onverlet de verplichting van Opdrachtgever uitvoering te geven aan het hieronder bepaalde.

9.3 Indien de klant één of meer van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, zijn wij gerechtigd om zonder nadere ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst en zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding, de chauffeursdienst op te schorten en/of de desbetreffende overeenkomst door middel van een e-mailbericht aan de klant met directe ingang te ontbinden, zulks onverminderd alle overige aan ons toekomende rechten, die alle terstond opeisbaar zijn geworden.

9.4 Naast de overige aan ons toekomende rechten, kunnen wij de overeenkomst met de klant te allen tijde zonder nadere ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst en zonder schadeplichtigheid jegens de klant door middel van een e-mailbericht aan de klant met directe ingang ontbinden indien de klant zijn opeisbare verplichtingen onbetaald laat, insolvent wordt, indien het faillissement van of door de klant wordt aangevraagd, indien surséance van betaling wordt aangevraagd, of indien de klant zijn bedrijf staakt of overdraagt dan wel substantieel wijzigt en/of beslag onder hem wordt gelegd dat niet binnen 30 dagen na datum beslaglegging zal zijn opgeheven. Indien wij de overeenkomst met toepassing van dit artikel ontbinden, laat dit ons recht om volledige schadevergoeding inclusief alle kosten met inbegrip van de werkelijke kosten van rechtsbijstand te vorderen van Opdrachtgever onverlet.

 

Art. 10 Annulering

Zowel Opdrachtgever als Gebruiker heeft de mogelijkheid om de opdracht te annuleren. De navolgende bepalingen dienen hierbij in acht te worden genomen:

10.1 Opdrachtgever en Gebruiker kunnen de opdracht alleen per e-mail annuleren. Gebruiker zal de opdracht alleen annuleren indien niet (tijdig) een vervangende chauffeur kan worden geregeld.

10.2 Opdrachtgever kan de opdracht uiterlijk één uur voor de overeengekomen aanvangstijd kosteloos annuleren. Indien de annulering binnen een korter tijdbestek plaatsvindt, is Gebruiker gerechtigd om 100% van de afgesproken ritprijs in rekening te brengen bij Opdrachtgever.

10.3 Gebruiker kan de opdracht uiterlijk één uur voor de overeengekomen aanvangstijd per e-mail annuleren zonder dat Opdrachtgever recht heeft op een vergoeding. Indien annulering binnen één uur plaatsvindt kan Opdrachtgever – behoudens de situatie dat er sprake is van overmacht aan de zijde van Gebruiker – schriftelijk een vordering indienen bij Gebruiker welke beperkt is tot 100% van de afgesproken ritprijs.

10.5 In geval van een lastminute reservering – reservering binnen één uur voorafgaand aan het aanvangstijdstip – is lid 3 niet van toepassing en kan de Gebruiker de opdracht alleen in geval van overmacht per e-mail annuleren. In afwijking van lid 2 heeft Gebruiker bij annulering door Opdrachtgever binnen twintig minuten voor de overeengekomen aanvangstijd het recht om 100% van de afgesproken ritprijs in rekening te brengen bij Opdrachtgever.

 

Art. 11 Reclamerecht

Klachten dienen onverwijld na de constatering daarvan, doch uiterlijk binnen 2 dagen na beëindiging van de werkzaamheden schriftelijk bij Gebruiker te worden ingediend, bij gebreke waarvan de opdracht wordt vermoed naar behoren te zijn uitgevoerd. Klachten die na deze termijn binnenkomen, worden niet in behandeling genomen.

 

Art. 12 Verzekering

12.1 De wederpartij is verplicht ten minste een WA-verzekering af te sluiten conform de in de wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen gestelde eisen, en is daarnaast verplicht te zorgen voor een inzittendenverzekering. De wederpartij is verplicht deze verzekeringen gedurende de gelding van de overeenkomst in stand te houden.

12.2 Het verzekeringsbewijs van de auto zoals onder 12.1. aangegeven moet desgevraagd per direct kunnen
worden getoond. Kan de te vervoeren persoon, gerechtigde/bezitter/houder tot/van de auto dat bewijs niet
tonen dan heeft Gebruiker het recht het vervoer niet uit te voeren. De verschuldigde ritprijs is dan wel contant of per pin verschuldigd.

 

Art. 13 Aansprakelijkheid

13.1 Voor directe en indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfsschade, letsel, verliezen en/of milieuschade, veroorzaakt aan (goederen van) Opdrachtgever of aan derden door niet, niet volledige of niet behoorlijke uitvoering van zijn werkzaamheden is Gebruiker slechts aansprakelijk in geval van opzet of grove schuld of bewuste roekeloosheid van Gebruiker.

13.2 Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel is Gebruiker niet aansprakelijk voor: het niet of niet tijdig bereiken van de bestemming van Opdrachtgever als gevolg van onder meer slechte weersomstandigheden, omstandigheden in het verkeer welke vertraging veroorzaken, het niet of niet tijdig aanwezig zijn van de chauffeur als gevolg van vertraging in het openbaar vervoer of in het verkeer, dan wel door enige andere al dan niet voorziene oorzaak. Schade aan het voertuig die is ontstaan tijdens de uitvoering van de opdracht; schade of kosten als gevolg van het verlies van de no claim en/of de bonuskorting op de autoverzekering van de Opdrachtgever; schade ontstaan van zaken en/of schade c.q. letsel bij inzittenden c.q. de passagier(s) aanwezig in het voertuig tijdens de uitvoering van de opdracht; schade of kosten ten gevolge van een verkeersongeval en/of verkeersovertreding en andere gevolgschade.

13.3 De Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker tegen alle aanspraken van derden voortvloeiende uit en/of verband houdende met de door Gebruiker verrichte werkzaamheden.

13.4 Gebruiker zal zich houden aan de geldende wet- en regelgeving bij de uitvoering van de opdracht. Indien overtreding hiervan plaatsvindt in opdracht van Opdrachtgever (bijvoorbeeld te hard rijden), is Opdrachtgever volledig aansprakelijk voor de schade die hieruit ontstaat en de eventuele gevolgschade.

13.5 Voor zover op Gebruiker enige (wettelijke) aansprakelijkheid rust en in rechte zou komen vast te staan dat Gebruiker gehouden is enige schade te vergoeden, dan zal de te vergoeden schade worden beperkt tot maximaal 100% van de overeengekomen ritprijs.

13.6 Voor aanvang van het vervoer overhandigt Gebruiker dit deel van de algemene voorwaarden, artikel 13, aan de te vervoeren persoon die hier kennis van neemt althans kan nemen en derhalve de werking van de algemene voorwaarden van Gebruiker en zeker ook van dit artikel van de algemene voorwaarden van Gebruiker uitdrukkelijk aanvaardt. De reden dat alleen dit deel van de algemene voorwaarden wordt overhandigd is dat de te vervoeren persoon de moeite veelal niet zal nemen die voorwaarden in zijn geheel te lezen maar door overhandiging van dit belangrijke artikel 13 wel is gewezen op de al dan niet aansprakelijkheid van Gebruiker in het kader van dit vervoer. Het is qua omvang van de te lezen tekst beperkt dus gemakkelijk door de te vervoeren persoon tot zich te nemen, anders dan wanneer de gehele algemene voorwaarden van 4 pagina's worden overhandigd. De te vervoeren persoon behoudt een exemplaar en tekent een exemplaar voor akkoord dat de Gebruiker vervolgens behoudt.

Art. 14 Overmacht

14.1 Bij overmacht van tijdelijke of blijvende aard is Gebruiker bevoegd, hetzij de uitvoering geheel of gedeeltelijk op te schorten totdat de oorzaak van de overmacht geheel of gedeeltelijk heeft opgehouden te bestaan, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, alles zonder dat de Opdrachtgever hieraan jegens Gebruiker enig recht ontleent, zoals een vergoeding van hotelkosten, taxivergoeding en/of andere schadevergoeding(en). De Opdrachtgever is verplicht het gedeelte van de overeenkomst dat reeds is uitgevoerd naar evenredigheid en in verhouding tot de prijs van het geheel te betalen.

14.2 Onder overmacht van tijdelijke of blijvende aardt wordt voor de toepassing van deze Algemene Voorwaarden verstaan iedere al dan niet van buiten komende omstandigheid, waardoor de nakoming van de opdracht al dan niet absoluut wordt verhinderd of bemoeilijkt, ook al was die omstandigheid voorzienbaar ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. Als zodanige omstandigheden gelden in ieder geval, doch niet uitsluitend, rellen of demonstraties, onlusten of oproer, oorlog, maatregelen van overheidsredenen zoals wegwerkzaamheden, weersomstandigheden, staking, vertragingen in het openbaar vervoer of op de weg, ziekte van chauffeur waarvoor niet tijdig een vervanging kan worden geregeld en overige omstandigheden waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen.

 

Art. 15 Rechtstreeks contracteren

Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om gedurende de tijd dat enige arbeidskracht of opdrachtnemer door Gebruiker is ingezet, al dan niet tegen betaling in dienst te nemen en/of te benaderen met het doel hen te bewegen met de Opdrachtgever of aan de Opdrachtgever gelieerde bedrijven een arbeidsovereenkomst aan te gaan, althans daarbij op enige wijze direct of indirect, om niet of om baat, betrokken te zijn, zulks op straffe van een per overtreding door Opdrachtgever aan Gebruiker te betalen direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete van Euro 20.000,- alsmede een bedrag van Euro 450,- per dag of een gedeelte van een dag voor iedere dag dat deze overtreding voortduurt, onverminderd ons recht om volledige schadevergoeding te verlangen.

 

Art. 16 Geheimhouding

16.1 BOBLeek is verplicht tot geheimhouding van gegevens en/of informatie waarover hij van de Opdrachtgever de beschikking krijgt, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift Gebruiker tot mededeling verplicht.

 

Art. 17 Slotbepalingen

17.1 Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van

het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de Opdrachtgever na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.

17.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

17.3 De rechtsverhouding tussen de Opdrachtgever Gebruiker is uitsluitend onderworpen aan het Nederlands recht.

17.4 De civiele rechter in de vestigingsplaats van Gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Downloaden kan ook

Voorwaarden_chauffeursdiensten.docx
Tijdstempel: 27-12-2017
Grootte: 19.06 KB
Voorwaarden_koeriersdiensten.docx
Tijdstempel: 05-01-2018
Grootte: 15.09 KB
Voorwaarden_documentenvervoer.docx
Tijdstempel: 20-02-2020
Grootte: 15.09 KB
Visitekaartje_chauffeur.pdf
Tijdstempel: 20-02-2020
Grootte: 710.61 KB
Visitekaartje_documenten.pdf
Tijdstempel: 20-02-2020
Grootte: 722.87 KB
Visitekaartje_vliegveldservice.pdf
Tijdstempel: 20-02-2020
Grootte: 730.08 KB

Contact & vragen

Heeft u vragen? Of wilt u contact?
Wij zijn bereikbaar op  06 - 31 51 65 00.
Of stel uw vraag, dan bellen we u graag terug.